Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Kandydaci, absolwenci szkół gimnazjalnych

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PO GIMNAZJUM

 

O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

$11.     Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych:

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

$12.     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

$13.     W przeliczeniu na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego. Wynik przedstawiony w procentach z :

a)     języka polskiego,

b)     historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)     matematyki,

d)     przedmiotów przyrodniczych,

e)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

pomnożony przez 0,2. Maksymalna liczba punktów – 100.

$14.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

1)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)     tytułu konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

3)     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)     międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)     krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)     wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4)     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5)     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6)     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200 punktów.

7)     Kandydat ma obowiązek kontynuowania nauki co najmniej jednego języka obcego nauczanego w gimnazjum.

8)     Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

9)     W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

a)     Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2014 poz. 686 z późniejszymi zmianami),

b)     Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.): wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie pieczą zastępczą, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

10)Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:

a)     matematyka, fizyka, język obcy,

b)     biologia, chemia, język obcy,

c)     matematyka, geografia, język obcy,

d)     język polski, historia, język obcy,

e)     język polski, geografia, język obcy.

Przewidujemy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów w przypadku zwiększonego zainteresowania którymś z profili.

11)Rekrutacja odbywa się droga elektroniczna poprzez rejestracje oraz wybór preferencji na stronie www.elk.edu.com.pl/Kandydat

12)Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

a)     Punkt Miejski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku, ul. Kajki 8, Tel. 876102747, w dni robocze.

b)     Szkolny punkt informacyjny (sekretariat oraz czytelnia) – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku przy ulicy Sikorskiego 7, Tel. 876104323, w dni robocze w godz.: 8.00-15.00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych:

Nazwa etapu

Data i godzina rozpoczęcia etapu

Data i godzina zakończenia etapu

Rejestracja kandydatów / wybór preferencji

06.05.2019 0:00

14.06.2019 15:00

- klasy pierwsze, w których wymaga się od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

06.05.2019 0:00

22.05.2019 15:00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

06.05.2019 0:00

27.06.2019 15:00

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

04.06.2019 8:00

07.06.2019 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

21.06.2019 8:00

26.06.2019 15:00

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

21.06.2019 8:00

25.06.2019 15:00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

21.06.2019 8:00

27.06.2019 15:00

Porządkowanie list chętnych

28.06.2019 8:00

28.06.2019 9:00

Symulacja

28.06.2019 10:00

28.06.2019 15:00

Pobieranie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 8:00

01.07.2019 14:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 14:00

01.07.2019 14:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku przyjecie do szkoły)

02.07.2019 8:00

10.07.2019 14.00

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych

11.07.2019 14.00

11.07.2019

14.00

Aktualizacja danych

11.07.2019 14.00

30.08.2019 15.00

 

 

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media