Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Wirtualna wycieczka po Transsexual pornography features transwomen performers, who typically have male genitalia and augmented female breasts . Human urinal: An act common in the bondage sex community where a male or female slave will serve as a urinal for a dominant partner. The terms can be complimentary or pejorative. Some actors who are actually gay or bisexual will be marketed as straight to appeal to the allure of the unattainable, because straight men are virgins to sex with other men, and as in most gay male settings, the young, the muscular, and the unfamiliar are more sought.. The Japanese sex industry uses the term Paizuri . Others involve partners who naturally have a significant difference in size. Bondage is usually, but not always, a sexual practice. The term is a slang word that originated in the gay community and comes from the equestrian term bareback, which refers to the practice of riding a horse without a saddle. A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. In the 1970s, the hardcore pornography genre introduced the stereotypical cumshot scene as a central element of the hardcore film, in which the male milf sex videos actor ejaculates in a way ensuring maximum visibility of the act itself. Boot fetishism is a sexual fetish dedicated to boots. A smotherbox has two openings. Big Beautiful Woman is a euphemism for an overweight woman and is frequently used in the context of fat fetishism. In straight pornography, intercourse is often followed by a facial, pearl necklace or other visible ejaculation. Unlike the traditional definition of the term, in fetish usage a cuckold is complicit in their partner sexual infidelity and takes masochistic sexual pleasure in it. Pornography can be classified according to the physical characteristics of the participants, fetish, sexual orientation, etc., as well as the types of sexual activity featured. szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Kandydaci, absolwenci szkół gimnazjalnych

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PO GIMNAZJUM

 

O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

$11.     Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych:

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

$12.     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

$13.     W przeliczeniu na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego. Wynik przedstawiony w procentach z :

a)     języka polskiego,

b)     historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)     matematyki,

d)     przedmiotów przyrodniczych,

e)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

pomnożony przez 0,2. Maksymalna liczba punktów – 100.

$14.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

1)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)     tytułu konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

3)     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)     międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)     krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)     wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4)     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5)     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6)     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200 punktów.

7)     Kandydat ma obowiązek kontynuowania nauki co najmniej jednego języka obcego nauczanego w gimnazjum.

8)     Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

9)     W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

a)     Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2014 poz. 686 z późniejszymi zmianami),

b)     Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.): wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie pieczą zastępczą, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

10)Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:

a)     matematyka, fizyka, język obcy,

b)     biologia, chemia, język obcy,

c)     matematyka, geografia, język obcy,

d)     język polski, historia, język obcy,

e)     język polski, geografia, język obcy.

Przewidujemy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów w przypadku zwiększonego zainteresowania którymś z profili.

11)Rekrutacja odbywa się droga elektroniczna poprzez rejestracje oraz wybór preferencji na stronie www.elk.edu.com.pl/Kandydat

12)Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

a)     Punkt Miejski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku, ul. Kajki 8, Tel. 876102747, w dni robocze.

b)     Szkolny punkt informacyjny (sekretariat oraz czytelnia) – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku przy ulicy Sikorskiego 7, Tel. 876104323, w dni robocze w godz.: 8.00-15.00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych:

Nazwa etapu

Data i godzina rozpoczęcia etapu

Data i godzina zakończenia etapu

Rejestracja kandydatów / wybór preferencji

06.05.2019 0:00

14.06.2019 15:00

- klasy pierwsze, w których wymaga się od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

06.05.2019 0:00

22.05.2019 15:00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

06.05.2019 0:00

27.06.2019 15:00

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

04.06.2019 8:00

07.06.2019 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

21.06.2019 8:00

26.06.2019 15:00

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

21.06.2019 8:00

25.06.2019 15:00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

21.06.2019 8:00

27.06.2019 15:00

Porządkowanie list chętnych

28.06.2019 8:00

28.06.2019 9:00

Symulacja

28.06.2019 10:00

28.06.2019 15:00

Pobieranie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 8:00

01.07.2019 14:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 14:00

01.07.2019 14:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku przyjecie do szkoły)

02.07.2019 8:00

10.07.2019 14.00

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych

11.07.2019 14.00

11.07.2019

14.00

Aktualizacja danych

11.07.2019 14.00

30.08.2019 15.00

 

 

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media