Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Wirtualna A glory hole is a hole in a wall, or other partition, often between public lavatory stalls or adult video arcade booths for people to engage in sexual activity or observe the person in the next cubicle while one or both parties masturbate. Technically this is a form of exhibitionism rather than group sex per se. The anal and rectal tissues are delicate and do not provide natural lubrication, so they can easily tear and permit disease transmission, especially if lubricant is not used. Ethnic pornography is a genre of pornography that features performers of specific ethnic groups, or depictions of interracial sexual activity. These typically are leaked to the public via the Internet, with or without the celebrity consent. One-sided male nudity can also arise when a male disrobes as part of a male striptease. Pornography is generally classified as either softcore or hardcore pornography. It may also involve touching, rubbing, or pinching the nipples or other erogenous zones while masturbating. Big Beautiful Woman is a euphemism for an overweight woman and is frequently used in the context of fat fetishism. Well-known female porn stars who expressed their pleasure in pegging their male partners include Taylor Wane, Debi Diamond, Brittany Andrews, and Monique Covet. A large part of the popularity of these videos is seeing how regular and normal the girls are in real-life. Arguably the most famous example of the genre is the Taboo series. Twink pornography features younger performers, and usually features young men under 30 who identify as gay or bisexual. It generally contains nudity or partial nudity in sexually suggestive situations. Bukkake pornography usually depicts numerous men having sex with one woman, with multiple, usually 10 or more, men ejaculating on the female face. Some couples use a threesome anal milf as a way to develop a love triangle . Freud, however, considered such extensions of sexual interest to fall within the range of the normal, unless marked out by exclusivity . wycieczka po szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Kandydaci, absolwenci szkół podstawowych

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W EŁKU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

$11.     Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych:

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

$12.     Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

$13.     W przeliczeniu na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony w procentach z :

a)     języka polskiego mnoży się przez 0,35,

b)     matematyki mnoży się przez 0,35,

c)     języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Maksymalna liczba punktów – 100.

$14.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

1)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)     tytułu konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

3)     Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)     międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)     krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)     wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4)     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5)     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6)     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200 punktów.

7)     Kandydat ma obowiązek kontynuowania nauki co najmniej jednego języka obcego nauczanego w szkole podstawowej.

8)     Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

9)     W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

a)     Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2014 poz. 686 z późniejszymi zmianami),

b)     Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.): wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie pieczą zastępczą, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

10)Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:

a)     matematyka, fizyka, język obcy,

b)     biologia, chemia, język obcy,

c)     matematyka, geografia, język obcy,

d)     język polski, historia, język obcy,

e)     język polski, geografia, język obcy.

Przewidujemy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów w przypadku zwiększonego zainteresowania którymś z profili.

11)Rekrutacja odbywa się droga elektroniczna poprzez rejestracje oraz wybór preferencji na stronie www.elk.edu.com.pl/Kandydat

12)Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

a)     Punkt Miejski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku, ul. Kajki 8, Tel. 876102747, w dni robocze.

b)     Szkolny punkt informacyjny (sekretariat oraz czytelnia) – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku przy ulicy Sikorskiego 7, Tel. 876104323, w dni robocze w godz.: 8.00-15.00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych:

Nazwa etapu

Data i godzina rozpoczęcia etapu

Data i godzina zakończenia etapu

Rejestracja kandydatów / wybór preferencji

06.05.2019 0:00

14.06.2019 15:00

- klasy pierwsze, w których wymaga się od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

06.05.2019 0:00

22.05.2019 15:00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

06.05.2019 0:00

27.06.2019 15:00

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

04.06.2019 8:00

07.06.2019 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

21.06.2019 8:00

26.06.2019 15:00

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21.06.2019 8:00

25.06.2019 15:00

Weryfikacja danych o osiągnięciach

21.06.2019 8:00

27.06.2019 15:00

Porządkowanie list chętnych

28.06.2019 8:00

28.06.2019 9:00

Symulacja

28.06.2019 10:00

28.06.2019 15:00

Pobieranie list zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 8:00

01.07.2019 14:00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

01.07.2019 14:00

01.07.2019 14:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku przyjecie do szkoły)

02.07.2019 8:00

10.07.2019 14.00

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych

11.07.2019 14.00

11.07.2019

14.00

Aktualizacja danych

11.07.2019 14.00

30.08.2019 15.00

 

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media