Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

Główna Konkursy Pozostałe konkursy „ Rodzina- tu wszystko się zaczyna”

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKO-MULTIMEDIALNEGO
„ Rodzina- tu wszystko się zaczyna”

I. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Szkolnego Konkursu Plastyczno - Literacko-Multimedialnego „ Rodzina- tu wszystko się zaczyna” jest
 

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

 

 

 1. Konkurs będzie trwać do 31maja 2016.
 2. Celem konkursu jest
 1. promowanie rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych,
 2. pogłębienie świadomości młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka,
 3. edukacja w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 4. poszerzenie wiedzy w zakresie odpowiedzialnych ról rodzicielskich,
 5. stworzenie młodzieży warunków zapewniających rozwój twórczej aktywności,
 6. kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do pełnionych przez młodego człowieka ról społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

   4.Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.

 1. Prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.
 2. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które w jakiejkolwiek firmie i w którymkolwiek z mediów były dotychczas już publikowane.
 3. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.

III. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić wszystkie wymagania opublikowane w niniejszym Regulaminie.
 1. Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru:
  1. pracę plastyczną ( plakat, album rodzinny lub drzewo
  2. pracę literacką (proza – do 5 stron lub 1 wiersz)
  3. pracę multimedialną (prezentacja multimedialna lub
 1. Prace mają charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe.
 1. Przy ocenie prac w trzech kategoriach uwzględniana będzie przede wszystkim:
 1. zrozumienie tematu,
 2. pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
 3. staranność wykonania pracy.
 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3.
  1. Prace literackie nie powinny przekraczać 5 stron formatu A-4 .Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).wszystkie utwory powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.Oceniane będą wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.
  2. Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programieI Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
  3. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r. (wtorek).
  4. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:
 1. Utwory literackie należy dostarczyć w formie wydruków komputerowych bądź maszynopisów w trzech egzemplarzach.
 1. imię i nazwisko autora,
 2. klasa
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu kontaktowego,
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich dozłożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

IV. Nagrody i wyniki

 1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2K. K. Baczyńskiego w Ełku.
 2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu.
 3. Finał konkursu będzie miał miejsce podczas podsumowania obchodów Dni Rodziny w szkole.
 4. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2K. K. Baczyńskiego w Ełku oraz wydrukowane w publikacji.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorana stronie internetowej http://www.zs2.elk.pl/

V. Postanowienia końcowe

 

Organizatorzy© 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media