Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Konkursy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

II Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel./fax 876104323,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.zs2.elk.pl, NIP 848-11-35-768

        * Cel publiczny współfinansowany z budżetu miasta Ełku  

XXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego*

            ORGANIZATOR

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

            CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 2. Utrwalanie uczuć patriotycznych.
 3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
 4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
 5. Promowanie młodych talentów.
 6. Integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN KONKURSU- etap wojewódzki:

 1. Adresatami konkursu są gimnazjaliści i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 13-16 i 17-20 lat.
 2. Formuła konkursu obejmuje:
 • konkurs recytatorski,
 • konkurs poezji śpiewanej,
 • konkurs historyczny,
 • konkurs plastyczny,
 • konkurs fotograficzny,
 • konkurs poetycki
 • konkurs recytatorski w języku obcym.

Konkurs recytatorski

Recytacja dwóch utworów:

 1. wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 2. proza lub poezja na temat: „Sen o Polsce” (max.3 minuty)[1].

Konkurs poezji śpiewanej

Wykonanie dwóch utworów muzycznych:

 1. utwór do tekstu wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
 2. utwór do tekstu wiersza poruszającego wątek: „Sen o Polsce”.

Jury będzie oceniało występy uczestników w dwóch kategoriach: soliści i zespoły.

Konkurs historyczny

Temat: komiks o tematyce: „Sen o Polsce. Różne koncepcje odbudowy Polski po II wojnie światowej” - (regulamin w załączeniu).

Konkurs plastyczny

Temat prac plastycznych: „U wrót snów” (regulamin w załączeniu).

Konkurs fotograficzny

Temat prac fotograficznych: U wrót snów”(regulamin w załączeniu).

Konkurs poetycki

- Piórem wyrażone 2017 – konkurs na 1 wiersz (regulamin w załączeniu).

Konkurs recytatorski w języku obcym

Recytacja fragmentu prozy (max3min) lub wiersza (do wyboru), poświęconego tematyce przewodniej konkursu: „Sen, marzenie, utopia” w wybranym języku obcym ( język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański) (regulamin
w załączeniu).

            ZAKŁADANY PRZEBIEG KONKURSU

 1. Etap szkolny

Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele danej placówki w styczniu – lutym 2017r.

Laureaci konkursu szkolnego w formule recytacji i śpiewu mają prawo reprezentować szkołę:

- w pionie gimnazjum - 2 laureatów kategorii recytacji, 2 laureatów kategorii poezji śpiewanej,

- w pionie szkół ponadgimnazjalnych - 2 laureatów kategorii recytacji i 2 laureatów kategorii poezji śpiewanej,

Szczegóły dotyczące pozostałych formuł konkursowych w załączeniu.

2. Etap wojewódzki – 17 lutego 2017r. ( piątek ) godz. 9.00

KRYTERIA OCENY:

 1. Dobór i rozumienie tekstu.
 2. Oryginalność interpretacji utworu.
 3. Dykcja i opanowanie tekstu.
 4. Ogólne wrażenie artystyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu w formule recytacji i śpiewu do dnia 15lutego 2017 (poczta, e-mail, faks).

W pozostałych przypadkach – we wskazanych przez pilotujących formuły terminach.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs odbędzie się w dniu 17lutego 2017 o godz. 9.00 w budynku Zespołu Szkół nr 2

im. K. K. Baczyńskiego w Ełku, ul. Sikorskiego 7. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy i upominki.                  

                                  

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMINY

Regulamin konkursu historycznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym, organizowanym w ramach           XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

 1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli historii z Zespołu Szkół                            nr 2K. K. Baczyńskiego w Ełku.
 2. Celem konkursu jest pogłębienie wiadomości na temat faktów i postaww  historii Polski.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  1. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Ełku.
  2. Uczeń samodzielnie przygotowuje komiks na podany temat. Wersję papierowa składa swojemu nauczycielowi. Do dnia 15 lutego 2017r. materiały powinny być dostarczone na adres Zespołu Szkół nr 2 w Ełku, ul. Sikorskiego 7, 19 - 300 Ełk.
  3. Nauczyciele wchodzący w skład Komisji przyznają nagrody autorom najlepszych prac w dniu 17 lutego 2017r. o godzinie 12.00.

Temat pracy- komiks o tematyce: „Sen o Polsce. Różne koncepcje odbudowy Polski po II Wojnie Światowej”- (regulamin w załączeniu)

Przygotuj komiks, wpisz imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły.

 1. Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody w dniu 17 lutego 2017r. podczas uroczystej gali o godzinie 12.00.

Regulamin konkursu plastycznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który jest organizowany w ramach XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego                 w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

 1. Tematyka prac plastycznych: „U wrót snów”.

     Kategorie wiekowe:

I grupa                 -      uczniowie gimnazjum,

II grupa   -    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Warunki konkursu:
 • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.
 • Technika prac jest dowolna płaska (nie przyjmujemy prac przestrzennych).
 • Format 70 x 100 cm.
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac plastycznych z danej grupy.
 • Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:

- imię i nazwisko autora, nr telefonu,
- ewentualny tytuł pracy,
- wiek oraz nr grupy, do której się zalicza autor,
- dokładny adres i nr tel. szkoły lub placówki,
- nazwisko i imię opiekuna.

UWAGA! Prace bez opisu nie będą brane pod uwagę.

 1. Prace zrolowane nie będą klasyfikowane.
 2. Prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

4.   Prace należy dostarczyć do dnia 14 lutego 2017r. do siedziby szkoły lub przesłać na adres Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, 19-300 EŁK, ul. Sikorskiego 7.

5.   Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

6.   Prace finalistów zostaną wyeksponowane na wystawie w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

7.   Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody w dniu 17 lutego 2017r. podczas uroczystej gali o godzinie 12.00.

Regulamin konkursu fotograficznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który jest organizowany po raz pierwszy, w ramach XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.


I. Tematyka prac fotograficznych :
U wrót snów”.

II. Kategorie wiekowe :    1 grupa : uczniowie gimnazjum
                                          2 grupa :  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
III. Warunki konkursu :
1) Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
   dóbr prawnie chronionych.
2) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2  zdjęcia.
3) Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników z danej grupy wiekowej.
4) Format zdjęć : odbitki kolorowe lub czarnobiałe : rozmiar 15 x 21 cm oraz  oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG na płycie CD/DVD  w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.
5) Na odwrocie każdego zdjęcia i na płycie CD należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- ewentualny tytuł pracy,
- wiek oraz numer grupy wiekowej, do której zalicza się autor,
- dokładny adres i numer telefonu szkoły lub placówki,
- nazwisko i imię opiekuna.        
6) Zgłaszane zdjęcia mogą być wynikiem poddania ich obróbce dowolną technika (Photoshop, fotomontaż itp.). Zgłaszane zdjęcia nie mogą być w całości grafiką komputerową.
7) Zdjęcia powinny być pracą własną, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
8) Zdjęcia dostarczone do Organizatora konkursu przechodzą na jego własność                 i Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ich publikacji w materiałach związanych z konkursem  oraz promocją szkoły.
9) Zdjęcia należy składać osobiście do dnia
14 lutego 2017r. do siedziby szkoły lub przesłać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zniszczeniem na adres :
Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7.
IV.  Zasady przyznawania nagród rzeczowych i dyplomów:
a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
b) Komisję powołuje Organizator.
c) Decyzja Komisji jest ostateczna.
d) Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody w dniu
17 lutego 2017, podczas uroczystej gali o godz.12.00.

 

Regulamin konkursu poetyckiego Piórem wyrażone 2017

I. Organizator:

Organizatorem Konkursu Poetyckiego Piórem wyrażone 2017 jest Zespół Szkół                           nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być: gimnazjaliści i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 13-16 i 17-20 lat.
 2. Nadesłane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworówfragmentów innych utworów.
 3. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które w jakiejkolwiek formiew którymkolwiek z mediów były dotychczas już publikowane.

III. Zasady konkursu

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz napisany w języku polskim. Nie dopuszcza się prac zespołowych.
 2. Prace należy dostarczyć do 14 lutego 2017r. O kwalifikacji pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. Adres: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323.
 3. Utwory, opatrzone godłem literowym, należy dostarczyć w formie wydruków komputerowych bądź maszynopisów w trzech egzemplarzach. Do prac należy dołączyć zapis elektroniczny tekstów (w formacie pdf lub doc) na dyskietce oraz               w zaklejonej i opatrzonej tym samym godłem literowym kopercie: zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie                             z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem oraz kopertę opatrzoną godłem ( tym samym) i zawierającą:
 • godło jednowyrazowe,
 • imię i nazwisko, wiek autora,
 • nazwa szkoły, klasa,
 • adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • kilka słów o sobie.
 1. Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznych i językowych.  

IV. Nagrody i wyniki

 1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół                                 nr 2K. K. Baczyńskiego w Ełku.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród/dyplomów nastąpiuroczystego finału – 17 lutego 2017r. o godzinie 12.00.
 3. Podział nagród zależy od jury.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jurypośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie, również - w Internecie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac,także do publikacji ich fragmentów.

V. Postanowienia końcowe

1. Przesyłając pracę uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin konkursu recytatorskiego w języku obcym

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym, organizowanym w ramach           XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

 1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języków obcych z Zespołu Szkół                             nr 2K. K. Baczyńskiego w Ełku.
 2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
 • promowanie młodych talentów,
 • integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • popularyzacja literatury obcojęzycznej.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Uczeń przygotowuje recytację fragmentu prozy (max.3min) lub wiersza(do wyboru), poświęconego tematyce przewodniej konkursu: „Sen, marzenie, utopia” w wybranym języku obcym ( język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański).
 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Ełku.
 1. Etapy konkursu:
 • Etap szkolny

Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele danej placówki w styczniu – lutym 2016r. Laureaci konkursu szkolnego w formule recytacji mają prawo reprezentować szkołę:

       - w pionie gimnazjum - 2 laureatów kategorii recytacji,

- w pionie szkół ponadgimnazjalnych - 2 laureatów kategorii recytacji

 • Etap wojewódzki – 17 lutego 2017r. ( piątek ) godz. 9.00
 1. Kryteria oceny:
 • Dobór i rozumienie tekstu.
 • Poprawność wymowy w języku obcym
 • Oryginalność interpretacji utworu.
 • Dykcja i opanowanie tekstu.
 • Ogólne wrażenie artystyczne.
 1. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu w formule recytacji do dnia 16lutego 2017. (poczta, e-mail, faks).Temat należy rozumieć szeroko. W teksie powinien pojawić się wątek patriotyczny, polityczny, społeczny lub motyw utopii, marzeń, snów itp.

* Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media