Instagram-iconpicasa_btn facebook_btn yt_btn

BIP

godlobip logo

Wirtualna It has since become popular enough with couples to be discussed during an episode of Sex and the City. Rainbow party A rainbow party is an urban legend spread from the early 2000s. There are various subcultures under this umbrella term and distinct difference between these subcultures. The phrase buttered bun is sometimes used to refer to the owner of the orifice in question. Rainbow parties were covered on The Oprah Winfrey Show in 2003, and became the subject of a juvenile novel called Rainbow Party. Crush pornography features objects being crushed by an actress or actor, who generally plays an overtly dominant role. Older names for 50 plus milfs a pornographic film include stag film, and blue movie. Sadism describes sexual pleasure derived by inflicting pain, degradation, humiliation on another person or causing another person to suffer. Examples of mentally oriented practices are education games, during which the dominant requires certain forms of behavior from the submissive. Arcane or occult pornography involves sexualized situations with an occult or magical tone or performers who costume themselves in keeping with the theme, for example, a male performer dressed as a wizard. Group sex most commonly takes place in a private sex party or semi-public swinger gathering, but may also take place at massage parlors or brothels or, in some jurisdictions, at purpose-built locations such as sex clubs. Today, religions vary in their views of masturbation; some view it as a spiritually detrimental practice, some see it as not spiritually detrimental, and others take a situational view. No causal relationship is known between masturbation and any form of mental or physical disorder. Reality and voyeur pornography, animated videos, and legally prohibited acts also influence the classification of pornography. Sexual relations between women have been illustrated as well as narrated, but much of the written material from the early modern period has been destroyed. Other fetish Bareback pornography features performers who are not wearing condoms. wycieczka po szkole

spacer

Warmińsko-mazurska strefa matematyczna

wmzawody

Galeria zdjęć

Galeria - przyciski

do_galerii_btn

Pogoda na najbliższe dni roku szkolnego

Główna Warunki naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcacego

w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

 

 

O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

1. W przeliczaniu na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego.
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- pomnożony się przez 0,2.

2.Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego (obowiązkowy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w punktach

 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 pkt.

O przyjęciu kandydata będzie decydować ilość otrzymanych punktów.

7. Kandydat ma obowiązek kontynuowania nauki co najmniej jednego języka obcego nauczanego w gimnazjum.

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

9. W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

 • Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami).
 • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10. Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:

 • matematyki, fizyki, języka obcego,
 • biologii, chemii, języka obcego,
 • matematyki, geografii, języka obcego,
 • języka polskiego, historii, języka obcego,
 • historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego
 • języka polskiego, geografii, języka obcego.

Przewidujemy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów w przypadku zwiększonego zainteresowania którymś z profili.

11. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez rejestrację oraz wybór preferencji na stronie www.elk.edu.com.pl/Kandydat 

12 Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

a) Punkt miejski - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ełku ul. Kajki 8, tel. (87) 610-27-47; w dni robocze.

b)szkolny punkt informacyjny (czytelnia oraz sekretariat) - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku,

ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Ełku, tel. 87 610 43 23, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00

 

 

 

 

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media