Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Kandydaci, absolwenci szkół podstawowych

 

Informacja dotycząca terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz. 610) i § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1

Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

1)   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,

b)krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

4)   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów

5)   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

$1a)     języka polskiego mnoży się przez 0,35,

$1b)       matematyka mnoży się przez 0,35,

$1c)        języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

200 punktów

 

§ 2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych.

 

Data i godzina

Data i godzina

Nazwa etapu

rozpoczęcia etapu

zakończenia etapu

Wprowadzanie oferty edukacyjnej

16-05-2020 8:00

22-05-2020 15:00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

15-06-2020

10-07-2020 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

26-06-2020

10-07-2020 15:00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

15-06-2020

10-07-2020 15:00

Uzupełnienie wniosku /dokumentów o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

31-07-2020

04-08-2020 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okolicznościwskazanych w oświadczeniach.

31-07-2020

04-08-2020 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrz lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

31-07-2020

06-08-2020 15:00

Porządkowanie list kandydatów

06-08-2020

06-08-2020 17:00

Symulacja

07-08-2020 10:00

07-08-2020

Pobieranie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art.158 ustawy Prawo oświatowe).

12-08-2020 10:00

12-08-2020 11:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

15-06-2020

14-08-2020

Potwierdzenie przez rodzica lub pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci:

- przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Prawo oświatowe).

13-08-2020

18-08-2020 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19-08-2020

19-08-2020 10:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

19-08-2020

19-08-2020 12:00

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia   2020 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

                                                                                                                     

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media