Instagram-icon facebook_btn yt_btn

Główna Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej

 

­­Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Język obcy

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Geografia

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry - 14 punktów

bardzo dobry - 17 punktów

celujący - 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

1)   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,

b)krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

4)   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 punktów

5)   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

$1a)    języka polskiego mnoży się przez 0,35,

$1b)     matematyka mnoży się przez 0,35,

$1c)      języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

200 punktów

 © 2011 Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

realizacja: Infiniti Web Media